Strona główna >>
Nie wiesz czym się zajmujemy ?
Tutaj znajdziesz informacje o zakresie naszej działalnoœci.
  Produkty >>
Drukarki
Kopiarki i urzšdzenia wielofunkcyjne
Faksy
Skanery
Powielacze cyfrowe
     
   
   
Urzšdzenia wielofunkcyjne nabiurkowe
Urzšdzenia wielofunkcyjne wolnostojšce
Urzšdzenia wielofunkcyjne produkcyjne
 
   
  Skanery kamerowe typu CCD
Skanery ledowe typu CIS
 
Pozostałe
Potrzebujesz tusz lub toner do Twojej drukarki ?
Tutaj znajdziesz informacje o tonerach i tuszach
  Usługi / plotowanie >>
Potrzebujesz wykonać kopie,
oprawić prace, zalaminować dokumenty lub wyplotować rysunki?
Tutaj znajdziesz informacje o naszych usługach
   
  Kontakt >>
   
  Serwis >>
Twoje urzšdzenie uległo awarii ?
Tutaj możesz dokonać zgłoszenia do naszego serwisu
   
  Do pobrania >>
   
USŁUGI / DRUKOWANIE / SKANOWANIE


USŁUGIPotrzebujesz wykonać kopie lub wydrukować dokumenty ?
dobrze trafiłeś:
dysponujemy profesjonalnymi urządzeniami monochromatycznymi i kolorowymi

Potrzebujesz kopie dokumentacji technicznej - nawet nietypowe duże wymiary ? dobrze trafiłeś:
dysponujemy profesjonalnym urządzeniem do kopiowania, drukowania i skanowania rysunków

Potrzebujesz powiększyć lub zmniejszyć rysunki techniczne w zakresie A4 - A0 ? dobrze trafiłeś:
dysponujemy profesjonalnym cyfrowym urządzeniem do obróbki dokumentówMasz do oprawy lub zbindowanie prace ?
dobrze trafiłeś:
dysponujemy profesjonalnymi bindownicami, oprawiamy prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie, również oprawiamy prace z nietypowym nadrukiem okładki

Musisz zalaminować dokumenty ?
dobrze trafiłeś:
dysponujemy profesjonalnym laminatorem do formatu A3

ZADZWOŃ
(032)271-98-52 / 275-32-77 wew 14

PLOTOWANIEPotrzebujesz wyplotować rysunki lub plakaty - dobrze trafiłeś
Dysponujemy szerokoformatowym urządzeniem atramentowym i laserowym.

 • Ploter HP DJ 500PS - drukowanie atramentowe rysunków w kolorze do szerokości papieru 914 mm
 • RICOH AF470W - drukowanie laserowe rysunków monochromatycznych do szerokości papieru 914 mm
 • RICOH AF470W - skanowanie rysunków monochromatycznych do szerokości 914 mm

WIELKOFORMATOWE SKANOWANIE / KOPIOWANIE KOLOROWEPotrzebujesz skan lub kopię rysunku, plakatu, obrazu nietypowych wymiarów i grubości w kolorze - dobrze trafiłeś.
Dysponujemy profesjonalnym kolorowym skanerem szerokoformatowym, który w połączeniu z kolorowym ploterem potrafi wykonać kopię wielkoformatową.
Max. szerokość skanowania 106,7 cm !  Długość bez ograniczeń.
Max. grubość wprowadzanego medium do skanowania / kopiowania - 20 mm !

Dysponujemy następującym oprogramowaniem do drukowania:

 • AUTO CAD LT2005
 • Corel Draw 9
 • Adobe Reader

ZADZWOŃ
(032)271-98-52 / 275-32-77 wew. 11-14

Prace do wyplotowania prosimy przesyłać w formie załącznika na adres e-mail: plotowanie@bsystem.pl

W treści e-maila należy podać poniższe informacje:

 • nazwa firmy
 • NIP firmy
 • imię i nazwisko zgłaszającego
 • adres zgłaszającego
 • telefon kontaktowy
 • format / skala wydruku
 • ilość wydruków
 • rodzaj wydruku (kolorowy lub monochromatyczny)
Informacja o ochronie danych osobowych

Biuro System - Marek Krzywicki, z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Wyzwolenia 3, 41-800 Zabrze ("My" lub "Biuro System"), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas nawiązywania z Państwem współpracy oraz w trakcie jej trwania ("Dane osobowe"), w szczególności:
. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

. świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, obsługi serwisowej urządzeń techniki biurowej takich jak: kserokopiarki, drukarki, faksy, niszczarki, skanery, plotery, biurowe urządzenia wielofunkcyjne, oraz innych nie wymienionych tu urządzeń biurowych,
. realizacji obowiązków Biuro System przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
. ochrony praw Biuro System zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Biuro System może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
b) podmiotom świadczącym na rzecz Firmy umowy, takie jak: dochodzenie należności, usługi prawne, usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe;
c) operatorom pocztowym i kurierom;
d) bankom w zakresie realizacji płatności;
e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa

Biuro System zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Biuro System i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Biuro System.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Biuro System potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Biuro System dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Biuro System ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Biuro System wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Biuro System oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Biuro System może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: 41-800 Zabrze , ul. Wyzwolenia 3, tel. 32 271 98 52 lub pod adresem e-mail bsystem@bsystem.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

UWAGA
Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na wysłanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy