Strona główna >>
Nie wiesz czym się zajmujemy ?
Tutaj znajdziesz informacje o zakresie naszej działalności.
  Produkty >>
Drukarki
Kopiarki i urządzenia wielofunkcyjne
Faksy
Skanery
Powielacze cyfrowe
     
   
   
Urządzenia wielofunkcyjne nabiurkowe
Urządzenia wielofunkcyjne wolnostojące
Urządzenia wielofunkcyjne produkcyjne
 
   
  Skanery kamerowe typu CCD
Skanery ledowe typu CIS
 
Pozostałe
Potrzebujesz tusz lub toner do Twojej drukarki ?
Tutaj znajdziesz informacje o tonerach i tuszach
  Usługi / plotowanie >>
Potrzebujesz wykonać kopie,
oprawić prace, zalaminować dokumenty lub wyplotować rysunki?
Tutaj znajdziesz informacje o naszych usługach
   
  Kontakt >>
   
  Serwis >>
Twoje urządzenie uległo awarii ?
Tutaj możesz dokonać zgłoszenia do naszego serwisu
   
  Do pobrania >>
   
STAN LICZNIKA

Aby podać stan licznika prosimy o wypełnienie krótkiego formularza.

Liczba urz±dzeń:
Nazwa zgłaszaj±cego (firma):
Adres zgłaszaj±cego:
Adres e-mail
Model urz±dzenia:
Stan licznika mono:
kolor:
Uwagi (przegl±d lub usterka):
Jeżeli serwis ma zabrać toner, proszę wpisać ilo¶ć sztuk:
   
Informacja o ochronie danych osobowych

Biuro System - Marek Krzywicki, z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Wyzwolenia 3, 41-800 Zabrze ("My" lub "Biuro System"), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas nawiązywania z Państwem współpracy oraz w trakcie jej trwania ("Dane osobowe"), w szczególności:
. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

. świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, obsługi serwisowej urządzeń techniki biurowej takich jak: kserokopiarki, drukarki, faksy, niszczarki, skanery, plotery, biurowe urządzenia wielofunkcyjne, oraz innych nie wymienionych tu urządzeń biurowych,
. realizacji obowiązków Biuro System przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
. ochrony praw Biuro System zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Biuro System może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
b) podmiotom świadczącym na rzecz Firmy umowy, takie jak: dochodzenie należności, usługi prawne, usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe;
c) operatorom pocztowym i kurierom;
d) bankom w zakresie realizacji płatności;
e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa

Biuro System zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Biuro System i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Biuro System.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Biuro System potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Biuro System dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Biuro System ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Biuro System wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Biuro System oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Biuro System może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: 41-800 Zabrze , ul. Wyzwolenia 3, tel. 32 271 98 52 lub pod adresem e-mail bsystem@bsystem.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.